Cins Logo

آموزش و پژوهش

برنامه های آموزشی و پژوهشی مؤسسه در حوزه داخلی و بین الملل و برای دو گروه از مخاطبان طراحی شده است: نخبگان و کودک و نوجوان.
کارگروه های بخش پژوهش به شرح زیر است:
 
کارگروه مطالعات اسلامی
دبیر: دکتر زهیر صیامیان گرجی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
فعالیت‌ها:
مشارکت در برگزاری کنفرانس مطالعات اسلامی در غرب (دسامبر 2015)
مشارکت در برگزاری کارگاه تخصصی: مطالعات اسلامی در غرب؛ گفتمان‌ و روایت
 
کارگروه تاریخ فرهنگی
دبیر: صادق حیدری‌نیا، دانش‌آموخته دکتری تاریخ ایران
فعالیت‌ها:
برگزاری ده نشست تخصصی با همکاری پژوهشکده مطالعات فرهنگی روایت
برنامه‌ریزی به منظور انجام طرح‌های پژوهشی با رویکرد تاریخ فرهنگی

در بخش آموزشی، در حال حاضر دو کارگروه فعال شده که برنامه های آن ناظر بر فعالیتهای جنبی در حوزه دانش آموزی است؛ این دو کار گروه به شرح زیر می باشد:
کارگروه کودک و نوجوان 
دبیر: کیوان امام 
فعالیت‌ها:
ـ اجرای طرح تسهیل گری ارتقای زیست شهری کودکان
ـ طراحی و اجرای طرح «شهر تماشا» با هدف تقویت توانایی ها و مهارت های شهروندی کودکان (شهروند فردا)
ـ اجرا و آموزش شیوه های خلاق در تربیت کودکان  با هدف تقویت مشاهده گری و جستجوگری کنکاشگرانه
ـ توانمندسازی زیستی جمعی و تقویت رواداری اجتماعی در شخصیت کودک  

کارگروه آموزش متوسطه
دبیر: صادق حجتی  
فعالیت‌ها:
ـ برگزاری نخستین اردوی  تحصیلی مصادف با ماه مبارک رمضان باه هدف تقویت فعالیت های آموزشی دانش آموزان پیش دانشگاهی در ایام ماه مبارک رمضان (جزییات بیشتر در بخش برنامه های آینده آمده است)