Cins Logo
Shamse Right Shamse Left
همایش بین المللی ایران در گذار طی دو روز در تاریخ 26 و 27 آذر در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران برگزار می شود
آغاز برگزاری دوره های آموزشی زبان فارسی با جدیدترین روش و منابع آموزشی: هم زمان در ایران و اروپا
نگاهی به آثار و تلاش‌های فرهنگی و ادبیِ روشن وزیری و مارک اسموژنسکی در سالروز درگذشت‌شان